Logo

 

Soveltavat opinnot

Soveltavat opinnot ovat opintokokonaisuuksia, joissa keskitytään eläinten oppimisen ja kouluttamisen teorian soveltamiseen johonkin tiettyyn harrastuslajiin tai työtehtävään. Muiden koulutusohjelmiemme tapaan opinnot jaetaan kahteen osaan: perusosaan ja syventävään osaan.

Perusosan aikana keskitytään keskeisten oppimispsykologian käsitteiden haltuunottoon ja niitä käsitellään ko. lajin tai työtehtävän näkökulmista käsin. Perusosan käytännön koulutuksen tehtävissä keskitytään käytöksiin, jotka ovat keskeisiä ko. lajin tai työtehtävän kannalta sen sijaan, että opiskelijat saisivat vapaasti valita koulutettavat käytökset.

Syventävän osan aikana syvennetään teoriaa ja keskitytään enenevissä määrin käytännön koulutuksen sovelluksiin.

Soveltavat opinnot ovat laajudeltaan sellaiset, että opinnoissa on otettu huomioon eläintenhoitajan ammattitutkinto (osaamisalana eläintenkouluttaja). Opinnot toimivatkin valmistavana koulutuksena ammattitutkintoon kattaen osan tutkinnon perusteista. 

Ensimmäisenä soveltavana opintokokonaisuutena tarjoamme vuonna 2022 suojelu- ja voimankäyttökoirien opintokokonaisuuden. 
 

Kuuntele myös podcastiamme, joka käsittelee suojelukoirien kouluttamista positiiviseen vahvistamiseen perustuen.
 

Suojelu- ja voimankäyttökoirien kouluttamisen opintokokonaisuus (25 op)


Palkkioiden hallintaan perustuva koulutustapa suojelu- tai viranomaisten voimankäyttökoirien koulutuksessa edellyttää sekä koiran ohjaajalta että harjoitusavustajalta (maalimieheltä) koiran lajityypillisen käyttäytymisen ymmärtämisen lisäksi tietoa eläinten oppimisen ja kouluttamisen teoriasta ja taitoa soveltaa sitä käytäntöön. Koiran ohjaajalla on erittäin suuri rooli ja vastuu koiran pohjataitojen rakentamisessa ja varsinaisten suojeluharjoitusten suunnittelussa yhdessä harjoitusavustajan kanssa. Suojelu- ja voimankäyttökoiran kouluttaminen on tiimityötä koiran, sen ohjaajan ja harjoitusavustajan välillä.

Suomen Eläinkoulutuskeskus ja K9 Consulting ovat yhteistyössä räätälöineet opintokokonaisuuden, joka on suunnattu suojeluharrastajille (koiranohjaaja) ja harjoitusavustajiksi (maalimies) aikoville tai jo harjoitusavustajan tehtävissä toimiville. Koiranohjaajina opiskelevat henkilöt toimivat koirineen harjoituskoirakkoina harjoitusavustajiksi opiskeleville, vaikkakin harjoitusavustajaksi tähtäävällä henkilöllä on oltava oma koirakin koulutettavana vähintään kurssin ensimmäisen osan (perusosa) aikana.

Kurssi tarjoaa teoreettisen ja käytännön osaamisen suojelu- ja voimankäyttökoiran koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintokokonaisuus on jaettu kahteen osaan: perusosaan ja syventävään osaan. Osaamista voi hyödyntää laaja-alaisesti kaikkien eläinlajien ja käytösten kouluttamiseen, vaikka kurssilla keskitytäänkin eritoten tottelevaisuuden ja suojelun C-osan käytöksiin. Harjoitusavustajien opinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi sellaisten tietojen ja taitojen lisääminen, joita tarvitaan koirien saalis- ja puolustuskäyttäytymisen muokkaamisessa turvallisesti ja koirien hyvinvointi huomioon ottaen.

Kurssin lopuksi on loppukoe, joka pitää sisällään sekä teoriaosion että käytännön näytön. Kurssin tehtävät hyväksytysti suorittaneet osallistujat ja loppukokeen läpäisseet saavat todistuksen.

Kokonaisuus pitää sisällään 18 lähipäivää, kolme etäluentoa, sekä runsaasti ohjattua työskentelyä verkkoympäristössä lähipäivien välissä. Kurssin laajuus on yhteensä 25 opintopistettä, mikä vastaa noin 675 opiskelutuntia.

Kurssille osallistuminen edellyttää lajiin sopivan terveen koirayksilön, sekä ohjaajalta halua oppia, opiskella ja harjoitella.  Osallistujilta ei vaadita aikaisempia teoriaopintoja tai kokemusta suojelun kouluttamisesta.

Kurssin sisällöissä on otettu huomioon eläintenhoitajan ammattitutkinto, osaamisalana eläintenkouluttaja. Kurssi toimii valmistavana koulutuksena ammattitutkintoon: opiskelijan mahdollisesti hakeutuessa myöhemmin suorittamaan ammattitutkintoa, kurssin opinnot voi lukea hyväksi osaamista arvioitaessa (tämä arvioidaan oppilas- ja oppilaitoskohtaisesti).

Perusosan ja syventävän osan voi ostaa erikseen tai kokonaispakettina, jolloin kokonaisuudesta saa 200 euron alennuksen. 

Tarkemmat kurssisisällöt löytyvät pudotusvalikosta. Vuonna 2022 alkavan kokonaisuuden kurssiaikataulu löytyy tuotetiedoista. 

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 31.12.2021

 

Oletko ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja tai suorittanut Eläinkoulutuskeskuksen perusopintojen modulit 1 ja 2?

Voit osallistua suoraan syventävään osaan.
Voit halutessasi osallistua perusosan lähiopetuspäiviin kuunteluoppilaana. Hinta: 350 euroa (sis. alv 24 %)
Ota yhteys: asiakaspalvelu@elainkoulutuskeskus.fi
 

Erikoistarjous yhdistyksille!  

Jos yhdistys lähettää osallistujan/osallistujia ja maksaa osallistumismaksun, yhdistys saa lisäalennuksen kokonaispaketin hinnasta:

1 henkilö: - 5 % osallistumismaksusta
2 henkilöä: -10 % kunkin osallistujan osallistumismaksusta
3 henkilöä tai enemmän: -15 % kunkin osallistujan osallistumismaksusta

Ota yhteys: asiakaspalvelu@elainkoulutuskeskus.fi


1. Perusosa (12 op)

Opintojakson aikana osallistujat ottavat haltuun kouluttamisen teorian ja opettelevat soveltamaan sitä sekä pohjataitojen (esim. irrotus, luopuminen, leikkiminen ohjaajan kanssa, rauhoittuminen) että tottelevaisuuden ja C-osassa vaadittavien käytösten kouluttamiseen (esim. seuraaminen, haukkuminen, kiertäminen). Peruosan aikana harjoitellaan valmiudet harjoitusavustajan kanssa työskentelyyn. Kurssilla kuullaan myös lajia arvostelevan tuomarin puheenvuoro osa-alueiden arvosteluperusteista.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat laatia kirjallisen koulutussuunnitelman, pitää harjoituspäiväkirjaa ja analysoida koulutuksen etenemistä. Harjoitusavustajien kanssa paneudutaan edellisen lisäksi tarkastelemaan tekijöitä, jotka vaikuttavat koulutuksen tuottamaan stressiin ja koiran motivaatioon (haluun totella, haluun purra ja haluun vartioida).   

Jakson aikana käydään läpi mm. seuraavat oppimisteoreettiset asiat:

- klassinen ja operantti ehdollistuminen ja ehdollistaminen
- sammuttaminen
- vahvisteet ja rankaisut/heikenteet
- ajoitus, kriteeri ja vahvisteväli
- käytöksen aikaansaamisen keinot
- häiriöille siedättäminen ja yleistäminen
- vihjeen liittäminen ja ärsykekontrolli/vaikutehallinta
- keston lisääminen
- käytösketjujen kouluttaminen
- ylläpitokoulutus ja sen haasteet

Opintojakso sisältää seitsemän (7) lähiopetuspäivää, joista neljänä (4) on käytännön kouluttamista, sekä yhden etäluennon. Opintojaksoon kuuluu myös tiivis, ohjattu työskentely Moodle -verkkoympäristössä pitäen sisällään sekä teoriatehtäviä että käytännön harjoituksia, joita tulee videoida. Verkkotyöskentelyssä ei vaadita läsnäoloa tiettyinä päivinä tai kellonaikoina.


Vuonna 2022 alkavan kokonaisuuden kurssiaikataulu löytyy tuotetiedoista. 

2. Syventävä osa (13 op)

Opintojakson aikana koulutetaan C-osan käytöksiä harjoitusavustajien kanssa (irrotus, piilonkierto, vartiointi, jälkivartiointi, luoksekutsu, siirrättämiset, siirtymiset, sivu- ja selkäkuljetus). Syventävä osa on käytäntöpainotteinen ja sen aikana kerrataan perusosan teoriaa osallistujien tarpeista käsin. Koulutuksen aikana harjoitellaan pilkkomaan C-osa pienemmiksi paloiksi ja yhdistämään käytöksiä ketjuiksi Premackin periaatetta hyödyntäen. Jakson aikana tarkastellaan myös koiran hyvinvoinnin osatekijöitä ja niiden vaikutusta koirien käyttäytymiseen.

Jakson keskeinen tavoite on, että koiranohjaajat saavat valmiuksia suunnitella kuhunkin koulutusvaiheeseen sopivia lajiharjoituksia sekä itsenäiseen harjoitteluun että yhteisiin harjoituksiin harjoitusavustajien kanssa.

Harjoitusavustajat harjoittelevat koulutuksen suunnittelun taitojen lisäksi motorisia valmiuksia purun antamiseen, sekä paon ja hyökkäyksen vastaanottamiseen. Harjoitusavustajien kanssa paneudutaan myös koiran stressitason arviointiin koiran elekielen ja käyttäytymisen perusteella, sekä stressitason pitämiseen erilaisten ärsykkeiden lisäämisen tai vähentämisen avulla koulutuksen ja toisaalta hyvinvoinnin kannalta sopivalla tasolla. Harjoitusavustajat harjoittelevat saalis- ja puolustuskäyttäytymisen tuottamista koiralle ja ympäristölle turvallisella tavalla ja varmistaen koiran palautumisen harjoituksista.

Opintojakso sisältää yhteensä 11 lähipäivää (pitää sisällään loppukoepäivät), kaksi etäluentopäivää, sekä ohjattua työskentelyä Moodlessa. Lähiopetuspäivien välissä suoritetaan itsenäisesti käytännön koulutuksen tehtäviä, joita tulee videoida. Verkkotyöskentelyssä ei vaadita läsnäoloa tiettyinä päivinä tai kellonaikoina.

Loppukoe pitää sisällään sekä teoriaosion että käytännön näytön. 

 

Vuonna 2022 alkavan kokonaisuuden kurssiaikataulu löytyy tuotetiedoista. 

Opettajat

 

JUHA PASANEN

Juha työskenteli Rajavartiolaitoksen koiratoiminnassa lähes 30 vuotta. Näistä 11 vuotta koiranohjaajana, 10 vuotta työyksikön koiraryhmän koulutusvastaavana ja 7 vuotta Raja- ja merivartiokoululla koiratoiminnan opettajana. Tehtäviin kuului koiratoiminnan opetuksen uudistaminen (mukaan lukien harjoitusavustajien ja voimankäyttökoirien ohjaajien koulutuksen uudistaminen) vuosina 2012-2019, harjoitusavustajien ja koiranohjaajien opetus, koulutustason testaukset, sekä koirien hankinta ja testaukset. 

Vuonna 2013 Juha sertifioitiin EU:n Rajaturvallisuusviraston K9-tiimin kouluttajaksi ja 2014 vanhemmaksi kouluttajaksi. Koulutus piti sisällään viranomaisten partiokoirien kaikki lajit: voimankäyttö, tottelevaisuus, jäljestys, henkilöetsintä, esine-etsintä, erikoisetsintä.  Voimankäyttökoulutus antoi valmiudet toimia sekä harjoitusavustajana että koiranohjaajana, sekä kouluttaa sekä harjoitusavustajia että koiranohjaajia. 

Kansainvälisesti Juha on toiminut voimankäyttökoirien kouluttajana Frontexin kurssien lisäksi Portugalin poliisissa (GNR), sekä Latvian ja Liettuan Rajavartiolaitoksen kursseilla. Lisäksi hän on työskennellyt ja työskentelee räjähdekoirien kouluttajana ja konsulttina YK:lle työskenteleville turvallisuusalan yrityksille, sekä eri Euroopan maiden virkakunnille (poliisi, raja ja tulli) niin erikoisetsintä- kuin partiokoirien koulutuksissa.

 

MERVI NIEMI

Mervi on erikoisammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja, joka on toiminut alan yrittäjänä vuodesta 2007 saakka, jolloin Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy perustettiin. Hän vastaa Eläinkoulutuskeskuksen kurssien suunnittelusta, sekä opettaa nykyisiä ja tulevia eläintenkouluttajia sekä Eläinkoulutuskeskuksen kursseilla että säännöllisesti vierailevana opettajana Taitotalolla Helsingissä. Opetus pitää sisällään luentoja niin ammattitutkintoon kuin erikoisammattitutkintoon tähtääville. Lisäksi hän on ohjannut ja valmentanut harraste- ja kilpailukoirien ohjaajia yritystoiminnan alusta alkaen. 

Kurssisuunnittelun ja opetustyön pedagoginen pohja rakentuu aikuiskasvatustieteen opinnoille. Eläinten kouluttamisen osaamisen perusta nojaa harrastuslajien (pk-lajit, nosework) kouluttamiseen omille koirille, sekä oman hevosen kanssa työskentelyyn.  

Mervin opetuksen tavoite on saada teoria elämään elävässä elämässä: teoria ja käytäntö yhdistymään siten, että opiskelijalla herää kokonaisvaltainen käsitys eläinten kouluttamisesta ja tietoisuus omista koulutuksellisista valinnoista ja näiden valintojen seurauksista. Teoriaopetuksen ja käytännön koulutuksen lisäksi hän ohjaa asiakkaittaan ja opiskelijoitaan myös eläinten hyvinvoinnin arviointiin liittyvissä asioissa.

Tästä voit lukea lisää Mervin taustoista ja esim. hänen saamasta palautteesta.

 

Vierailevat luennoijat

Sekä perusosan että syventävän osan aikana kuullaan vierailevan luennoijan puheevuoro.

JUHA PUURUNEN
Pätevöity maalimies ja kilpailuavustaja, sekä kansallisen ja kansainvälisen arvosteluoikeuden omaava suojelu- ja erikoisjälkituomari.

 

Kansainvälinen vieraileva luennoija ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Eläintenhoitajan ammattitutkinto, osaamisalana eläintenkouluttaja on ammatillinen perustutkinto, joka on mahdollista suorittaa vain näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa, jossa tiedot ja taidot osoitetaan työelämään sijoittuvissa tutkintotilaisuuksissa.

Nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä osaamista arvioidaan työssä/työpaikalla ja riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut tietonsa ja taitonsa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Näin ollen hyväksytään se tosiasia, että ammattitaitoa voi synnyttää ja kehittää eri tavoin, eikä sitä synny vain virallisissa ammattioppilaitoksissa. Läpikantava ajatus nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä onkin se, että työelämästä irrallaan olevista kouluista ja oppilaitoksista ei voi pullauttaa ulos ammattilaisia. Sen sijaan kysymys on pitkästä prosessista, jossa vuorottelevat sekä teoriatiedon haltuun ottaminen että runsas käytännön harjoittelu kentällä ja työelämässä, työssä oppiminen.

Ammattitaidon arvioinnin ja opintojen pohjana toimivat tutkinnon perusteet, jossa vaadittava ammattitaito on pilkottu pienempiin osaamisalueisiin. Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään ammattioppilaitoksessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon hänen aikaisempi osaamisensa suhteessa tutkinnon perusteisiin.  Toisin sanoen opetukseen osallistumisen tarve räätälöidään opiskelijakohtaisesti.

Eläintenhoitajan ammattitutkinto koostuu kolmesta osasta, joista eläinten kouluttamisen osaamisalaan kuuluu kaksi pakollista tutkinnon osaa:

* Eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

* Aiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa

Kolmantena, tutkinnon valinnaisena osana voi suorittaa toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan lukuun ottamatta toisen osaamisalan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot -tutkinnon osaa.

Näihin eri osien tarkempiin sisältöihin kannattaa tutustua tutkinnon perusteista.

Eläintenhoitajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet suoritetaan ammatillisten oppilaitosten piirissä. Vain osalla oppilaitoksista on järjestämisoikeudet eläintenkouluttajan osaamisalaan. Nämä oppilaitokset löydät esimerkiksi Suomen Eläintenkouluttajat ry:n sivuilta.

Eläinkoulutuskeskuksen soveltavat opinnot kattavat osan tutkinnon perusteiden pakollisesta osasta 1 (Eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen). Eläinkoulutuskeskuksen koulutusohjelmien perusopintokokonaisuus on sisällöltään sellainen, että se kattaa osan tutkinnon perusteista osasta 1 ja osan 2 (Asiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa) kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta vierasta kieltä.

Eläinkoulutuskeskuksessa opiskelijat saavat laadullisen arvioinnin, eli opinnoista kirjoitetaan sekä sanallinen arvio että annetaan numeerinen arvosana. Tämä arviointidokumentti toimii oivallisena opintojen henkilökohtaistamisen apuvälineenä, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin ammattioppilaitokseen opiskelemaan. Kurssimme ovat siis erinomainen väylä ammattitaidon ensiaskelten hankinnassa. Runsaasti käytännön kokemusta omaaville se on jo konkreettisempi askel kohti näyttöjä.

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490, fax (09) 884 5287

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy